Undervisningsopplegg fra Redd Barna

Redd Barna har laget undervisningsopplegg som dere fritt kan bruke, som introduserer Barnekonvensjonen, merknadene fra FN og tar i bruk animasjonsfilmen Asylsøkere fra Filmrommet.

Artikkel fra Redd Barna

Kjære lærer

Den 20. november i 1989 ble FNs konvensjon om barnets rettigheter vedtatt av FNs generalforsamling. I 2004 ble konvensjonen tatt inn i norsk lov. Når barnekonvensjonen nå i november fyller 23 år, vil Redd Barna invitere skoler til å være med og feire/markere at alle barn i Norge har de samme rettighetene. Samtidig vil vi minne om at virkeligheten dessverre fremdeles er slik at ikke alle barn får oppfylt sine rettigheter. Dette til tross for at Norge har forpliktet seg til å virkeliggjøre barnekonvensjonen for alle barn i landet vårt.

I denne forbindelse har Redd Barna laget et entimes undervisningsopplegg som dere fritt kan bruke, som introduserer Barnekonvensjonen, merknadene fra FN og tar i bruk en 8 minutters animasjonsfilm fra Filmrommet for å arbeide litt mer i dybden på ett tema. Et viktig mål for Redd Barnas arbeid i Norge er at alle barn skal bli både sett og hørt i alle saker som angår dem. Vi er særlig opptatt av å bidra til at rettighetene til sårbare grupper barn blir ivaretatt. Vi håper dere kan tenke dere å bruke 20. november til å la elevene bli kjent med en av de mer sårbare grupper av barn i Norge: Barn som søker asyl. Vårt budskap er at alle barn har de samme rettighetene, og at rettighetene blir ekstra viktige for barn i en vanskelig livssituasjon. De er til for å beskytte barn, og gir både voksne og barn en viktig rettesnor for handling. Vi ønsker også å få frem at bak tallene som ofte dominerer asyldebatten i det offentlige rom, gjemmer det seg barn med helt vanlige interesser, følelser og tanker. Det vil papirspåen dere møter på siste slide i Power Point presentasjonen vise.

I 2010 fikk Norge for fjerde gang merknader fra FN om hvordan Norge jobber for å innfri barns rettigheter her i landet, og hva vi må gjøre bedre eller mer av. En av tilbakemeldingene var at myndighetene må «spre merknadene og gjøre dem kjent for alle i Norge på landets språk, blant annet ved å spre dem via […] og til barn.» Redd Barna har, med støtte fra BLD, utarbeidet en barnevennlig versjon av merknadene for bruk i skolen. Heftet eller enkeltsider fra Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? kan lastes ned og/eller skrives ut gratis fra www.reddbarna.no/undervisningsmateriell.

LAST NED UNDERVISNINGSOPPLEGGET HER

SE KORFILMEN ASYLSØKERE HER

Relevante kompetansemål for 5.-7.trinn ved bruk av undervisningsopplegget for 20.11:
Norsk
Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres.
Samfunnsfag
Føremålet med samfunnsfaget er å medverke til forståing av og oppslutning om grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdiar og likestilling og til aktivt medborgarskap og demokratisk deltaking.
Religion, livssyn og etikk
Bruke FNs konvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett.
Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn

Faktainformasjon til undervisningsopplegget for 20.november:
Definisjoner
Asylsøker:
En asylsøker er en person som har flyktet fra sitt hjemland, og kommet til et annet land for å søke om å bo der. Man søker asyl, som vil si beskyttelse og trygghet i et nytt land. Det kan være krig i hjemlandet, eller man kan være forfulgt. Å være forfulgt vil si at noen jager deg og vil deg vondt på grunn av hvem du er (for eksempel religiøs tilhørighet, kjønn eller politiske meninger).
Asylmottak:
Når en person eller familie har søkt om asyl i Norge får de tilbud om å bo på et asylmottak (en stor bygning med plass til mange barn og voksne, alle som søker asyl), eller i noen kommuner får familier tilbud om å bo i mindre leiligheter som kommunen eier forskjellige steder i kommunen. Barn som har kommet alene til Norge som asylsøkere, får bo på egne steder for barn eller ungdom. Mennesker bor på asylmottak når de venter på om de får lov til å være i Norge (opphold) eller om de må reise tilbake (avslag). De kan velge å bo andre steder, men siden de som bor på asylmottak ikke får lov til å jobbe har mange ikke råd til annet sted å bo.
Avslag på asylsøknaden/opphold i Norge:
Hvis man får opphold i Norge (positivt svar på asylsøknaden) får man flytte til en kommune i Norge for å bo der. Hvis man får avslag (negativt svar på asylsøknaden) skal man reise tilbake til det landet man dro fra. Det må man gjøre i løpet av noen måneder. Men for noen er det veldig vanskelig å skulle reise tilbake. De mener Norge tar feil når de sier det er trygt for dem, og de vil derfor ikke reise ut frivillig. Da blir de boende i asylmottak til Norge sender dem ut med tvang. Noen land vil ikke ha tilbake personer som ikke ønsker å reise frivillig, og da blir ofte disse personene boende veldig lenge på asylmottak i Norge. Det forklarer tallet under som viser at det er en del barn som har bodd veldig lenge på asylmottak, selv om de egentlig ikke får lov til å være i Norge.
Tall:
• Over 42 millioner mennesker er på flukt i verden
• I 2011 søkte 9 053 personer (voksne og barn) om asyl i Norge
• Av disse var 858 enslige mindreårige asylsøkere, og … var barn med foreldre.
• Barn som søker asyl i Norge kommer hovedsakelig fra: Somalia, Eritrea og Afghanistan
• Det bor i dag 3741 barn i norske mottak, 300 enslige barn
• Det er 459 barn som har fått endelig avslag på asylsøknaden, men fortsatt bor i Norge og nå har bodd mer enn 3 år i mottak

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? (For kortversjonen av Barnekonvensjonen, skriv ut de to siste sidene av heftet)
Skriv ut papirspåen anbefalt brukt til siste slide i presentasjonen

Kontaktperson Redd Barna:
Arnhild Midgaard: seniorrådgiver skolesatsningen
E-post: arnhild.midgaard@reddbarna.noTilbake til forsiden