THE UNKNOWN KNOWN (2013)

Undervisningsopplegg og kompetansemål

  4. Februar 2004. "Emne: Det man vet." 

"Det finnes kjente vissheter. Det finnes kjente uvissheter. Det finnes ukjente uvissheter. Men det finnes også ukjente vissheter. Det vil si ting man tror man vet, som det viser seg at man ikke visste." 

Slik starter dokumentaren om den amerikanske politikeren Donald Rumsfeld. Mannen som praktisk talt er en levende legende innen amerikansk politikk. Gjennom sin nesten 50 år lange politiske karriere produserte Rumsfeld millioner av notater til seg selv og staben. Notater han selv kaller «snowflakes». Flere av notatene ser vi Rumsfeld lese opp og reflektere over i samtaler med Errol Morris, skaperen av denne dokumentaren.
 
 
"The Unkown Knowner et fascinerende portrett signert en av verdens mest kritikerroste dokumentarfilmskapere, Errol Morris. Gjennom et hav av egne notater gir Rumsfeld oss et tidsvindu inn i store deler av USAs politiske historie. Det vi får høre stemmer kanskje ikke med virkeligheten, men det er slik Rumsfeld ønsker vi skal oppfatte historien. Her får vi høre historiene og tankene fra den innerste sirkel i et av verdens mektigste land. Dokumentaren viser oss hvordan en persons ideer, frykt og opplagte sannheter kan endre et lands historie og føre til krig. 
 
Vi får innblikk i flere store hendelser fra amerikansk utenrikspolitikk. Rumsfeld reflekterer over hendelser som angrepet på Pearl Harbor under 2.verdenskrig, terrorangrepet 11.september 2001 og følgene av angrepet. Vi får høre om opptakten til invasjonen av Afghanistan og Irak-krigen. Rumsfeld stiller også spørsmål omkring medienes betydning for hvordan politikk, meninger og samfunn formes.
 
Dokumentaren inneholder flere historiske klipp, lydopptak og fotografier.
 
 
DONALD RUMSFELDS POLITISKE KARRIERE:
Donald Rumsfelds politiske karriere startet for alvor da han i 1962 ble medlem av Representantenes hus, en rolle han hadde helt til 1970 før han ble plukket ut til å være en del av president Nixons stab (1969-72). Han har vært ambassadør ved NATO, stabssjef for president Ford og forsvarsminister to ganger. Siste periode som forsvarminister var under George W. Bush sin presidentperiode. Som forsvarsminister under Bush-administrasjonen stod han i spissen for USAs kamp mot internasjonal terrorisme, noe denne dokumentaren gir oss et innblikk i. Et særlig fokus ligger på hendelsesforløp som ledet til Irak-krigen. Av mange blir Rumsfeld sett på som selve arkitektet bak nettopp denne krigen. 
 
EGNETHET:
Dokumentarfilmen er i skolesammenheng best egnet på videregående, men også de øverste trinnene i ungdomsskolen kan ha nytte av "The Unkown Known". Tema som amerikansk politisk historie belyses her på en spennende måte, i tillegg til andre emner som også kommer til uttykk i dokumentaren. Et særlig aktuelt tema vil være hvordan media har betydning for historien som skrives og tolkninger som gjøres.
 
 
OPPGAVER:
Oppgavene følger ingen bestemt rekkefølge og er først og fremst ment som inspirasjon for den enkelte faglærer. Ulike oppgaver kan passe til ulike fag og klassetrinn. Flere av spørsmålene vil også kunne være avhengig av tilleggsinformasjon som ikke fremkommer av denne dokumentarfilmen.
 
      A) Donald Rumsfeld
 • Hvordan ville du beskrive Donald Rumsfeld. Hvordan blir han fremstilt i denne dokumentaren?
 • Hva tror du Donald Rumsfeld mener med notatet fra 4. februar 2004 "Emne: Det man vet"? 
 • Hvorfor blir Donald Rumsfeld av mange sett på som arkitekten bak Irak-krigen, og hva menes med det?
    B)    2.Verdenskrig og Pearl Harbor
 • Hva var bakgrunnen for angrepet?
 • Hva skjedde under angrepet?
 • Hvilke konsekvenser hadde angrepet for 2.Verdenskrig?
     C)    Media
 • Hvordan kan media påvirke vår oppfatning av konflikter?
 • Gi noen eksempler på hvordan media kan sette dagsorden
 • Hva menes med betegnelsen "den fjerde statsmakt"?
 
RELEVANTE KOMPETANSEMÅL:

 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: 
 • Diskutere kjenneteikn på og årsaker til terrorisme.
 • Utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad. 
 • Definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet.

Læreplan i historie for studieforberedende utdanningsprogram:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • Undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet.
 • Undersøke en eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver. 

 Tilbake til forsiden