Bærekraftig nedbemanning?

Pedagogisk opplegg til den norske kortfilmen Nedbemanning:


Foto fra filmen Nedbemanning

Hvor mange er det plass til på jorden? Filmen Nedbemanning stiller spørsmål rundt vår rett til å få barn, og om vi i Norge også må ta ansvar for overbefolkning og bærekraftig utvikling? 

 

Det unge paret Olav og Maria lever i en tenkt nær virkelighet der det internasjonale samfunnet er blitt enige om at antall mennesker må reduseres. Slik som alle andre som ønsker å bli biologiske foreldre må, søker paret den offentlige nemda om å få barn. Til deres store overraskelse er svaret negativt, og avgjørelsen er endelig. Men Olav og Maria er ennå ikke klare til å gi opp sin store drøm.

Filmen kan være fin som innfallsvinkel for å diskutere temaer som bæreevne og bærekraftig utvikling, globalisering, menneskerettigheter, familiepolitikk, befolkningsstatistikk, og ikke minst filosofi og etikk.

Verdens befolkning passerte i 2016 7,3 milliarder mennesker , og det er ventet at vi passerer 9 millarder mennesker i år 2050.

Bæreevne: Ifølge Store Norske leksikon så kan man beskrive bæreevne som det største antall mennesker som kan bo i et område uten at naturgrunnlaget blir svekket og levekårene for generasjonene som kommer etter, blir dårligere. 

SE FILMEN HER

Oppgaver:

Hva er bærekraftig utvikling?

Hvorfor man vil ha barn er et sentralt spørsmål i filmen. Hva er gode grunner for å få barn i dag? Hva er gode grunner til å ikke få barn?

Er det en menneskerett å få barn i dag?

Paret i filmen tar en overraskende avgjørelse mot slutten av filmen. Hvorfor gjør de dette tror du?

Kina har siden 1970-tallet frem til 2016 hatt en streng ettbarnspolitikk. Hvorfor ble denne politikken innført? Hvordan har dette virket, og hvorfor opphørte loven i desember 2015?

Nedbemanning viser en tenkt fremtid i Norge. Er den reell?

Paret sier i starten av filmen at de har full forståelse for at hele verden må bidra for å oppnå bærekraftig utvikling, likevel nekter de å godta avgjørelsen som er satt. Diskuter i klassen individets rett kontra fellesskapets beste. 

Ta for deg det politiske landskapet i Norge i dag. Hvor ville de politiske partiene stått i denne tenkte diskusjonen tror du?

Se for deg at denne loven innføres for din generasjon. At for eksempel alle født etter år 2000 må søke en nemd for å få barn. Diskuter i klassen hvorfor man bør innføre en slik lov eller ikke. Del gjerne klassen inn i to grupper som skal argumentere mot hverandre - fordeler og ulemper med en slik lov i Norge. 

 

Kompetansemål

Naturfag etter Vg1 - Studieforberedende/Yrkesfaglig utdanningsprogram

Bærekraftig utvikling - mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
 • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

Samfunnsfag etter Vg1/Vg2

Utforskaren - mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep

Individ, samfunn og kultur - mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

Politikk og demokrati - mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei

Internasjonale forhold - mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere
 • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda


Tilbake til forsiden