Bendik og Monsteret - Oppgaver

Bendik og Monsteret - Oppgaver

En film om å være annerledes.


Foto fra Bendik og Monsteret, Kool Filmproduktion AS v/ Frank Mosvold


Bendik og Monsteret
er en fin kortfilm om å få lov til å være akkurat slik man vil. Her kan du som er lærer ta opp temaer som identitet, respekt, kropp og kjønn med elevene helt ned i førskolealder.

Gå til nynorsk versjon av undervisningsopplegget.

 

Det aller første møtet med Bendik og Monsteret fikk vi gjennom Arne Svingens populære barnebokserie med samme navn. Bøkene handler om Bendik som oppdager et monster under sengen sin, men dette monsteret er ikke som alle andre monstre. Dette monsteret viser seg å ikke være glad i å skremme i det hele tatt. 
 
Også i kortfilmen Bendik & monsteret møter vi monsteret som ikke vil skremme, og vi får møte Bendik, en gutt som savner en venn. Han drømmer også om å få lov til å være akkurat som han vil. Dette viser seg å være ganske vanskelig i møtet med blant annet mammas nye muskelbunt av en kjæreste. 
 
Kortfilmen har gjort stor suksess siden premieren i 2014 og har blitt vist på over 50 filmfestivaler og vunnet fem priser, blant annet publikumsprisen på Palm Springs International Short Film Festival og publikumsprisen på Fredrikstad animasjonsfestival. Desember 2016 ble Bendik og Monsteret-universet utvidet ytterligere med en app som inneholder boka, filmen og interaktive spill.
 
 
Oppgaver
 
Denne kortfilmen passer godt til å vise på barnetrinnet, men også eldre elever kan se denne filmen som en treffende samfunnskommentar til ulike forventninger vi møtes med i samfunnet, eller som et godt eksempel til temaet kjønnsidentitet.
 
Ord man gjerne kan se nærmere på og diskutere før man begynner; 
Menneskeverd, empati, respekt, kjønnsroller, pubertet, å krenke.
 
Om karakterene:
 • Beskriv de fire karakterene (personene) vi møter i filmen. Bendik, Monsteret, Freddy og Mamma.
 • Hvordan utvikler de seg, og hvordan er forholdet mellom dem?
 • Er Bendik en typisk gutt? Hvorfor, hvorfor ikke?
 • Hvilke forventninger har for eksempel Freddy til Bendik? 
 • Monsteret er ikke som alle andre monstre. Hva liker dette monsteret å drive med?
 • Hvorfor tror du monsteret befinner seg i et skap før han skal synge?
 • Elefanter er redde for mus- sier Bendik. Hva mener han med dette?

Se nærmere på følelser: 

 • Hva vil det si å bli redd, sint, glad, overrasket, eller for eksempel lei seg?
 • Finn eksempler i filmen hvor man viser følelser?
 • Hvorfor tror du vi har følelser? Har monstre eller dyr også følelser? 
 • Opplever karakterene i filmen å bli for eksempel redd for det samme? 
 • Hva gjør deg redd, eller sint eller glad? Skriv ned eller samtale om egne følelser. 
Kjønnsroller: 
 • Forklar hva (biologisk) hunkjønn og hannkjønn er?
 • Finnes det bare to kjønn? 
 • Hva vil det si å være lesbisk, homofil eller transperson?
 • Finnes det noe som er typisk gutt eller typisk jente, typisk lesbisk eller typisk homofil for eksempel? Forklar hvorfor, hvorfor ikke.
 • Hva vil det si å bli satt i bås?

Å være annerledes:

 • Hva vil det si å være annerledes?
 • Kom med eksempler eller skriv ned en gang eller en situasjon hvor du har følt deg annerledes? Hvordan følte du deg da?
 • Sammenligne boka og filmen. Hvordan er filmen annerledes? 

Hjemmearbeid eller fordypningsoppgave kan for eksempel være at elevene skriver hver sin historie, eller det neste kapittelet i historien om Bendik og Monsteret. Velg å fokusere på enten Bendik eller Monsteret. Hvordan går det med hovedpersonen videre? 

Kompetansemål

Hentet fra fagfornyelsen

 
Læreplan i Norsk - etter 4. årstrinn: 
 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
 • lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven
Læreplan i norsk - etter 7. årstrinn:
 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
 • skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøying og tegnsetting
Læreplan i samfunnsfag - etter 4.årstrinn:
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysningar
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
 • presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst
 • samtale om grenser knytte til kropp, kva vald og seksuelle overgrep er, og kvar ein kan få hjelp dersom ein blir utsett for vald og seksuelle overgrep
Læreplan i samfunnsfag - etter 7.årstrinn
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
 • reflektere over variasonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne
Læreplan i naturfag - etter 4.årstrinn:
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
 • samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon
Læreplan i naturfag - etter 7. årstrinn: 
 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet

 Tilbake til forsiden