TEMA Stortingsvalg - 5. til 10. trinn

Hvorfor er det viktig å stemme? Film, oppgaver og kompetansemål til ungdomstrinnet

Kompetansemål oppdatert 10.06.2021

 

 

Filmavisen 1961 - Stortingsvalg

Valgkampen er i full gang, og politikere over hele landet kjemper nå for å få sitt parti og sine politikere fra landets 11 fylker inn på Stortinget de fire neste årene. Alt avhenger av hva Norges befolkning stemmer frem. 

Før filmen kan dere diskutere hva et stortingsvalg er og hvorfor det er viktig for demokratiet å stemme ved valg. Man kan spørre elevene om hvilke partier de kan navnet på og hvilken oppslutning de har. Utgangspunktet for diskusjonen om viktigheten med valgdeltagelse kan være at i 1961 mistet Arbeiderpartiet flertallet på Stortinget som de hadde hatt siden krigen tok slutt.


Oppgaver:

 • Husker du hvilke politiske partier som stod på valgdagstavlen på slutten av filmklippet?
 • Gjør rede for stortingsvalgets historie i korte riss.
 • Hva har det å bety om et lands valgdeltakelse er lav?
 • I land som Sveits og Australia er det pålagt alle å stemme ved valg, hva synes dere om det?
 • Hva var valgdeltakelsen i Norge ved forrige Stortingsvalg? Hvilke årsaker har det tror dere?
 • Hva er de største forskjellene ved et Stortingsvalg fra 1961 til i dag?


Relaterte ressurser:

Store norske leksikon: http://snl.no/Stortingsvalgenes_historie
Statistisk sentralbyrås temaside for valg: http://www.ssb.no/valg 
Se hele Filmavisen: filmrommet.no/film/details.aspx

Kompetansemål

Historie etter 10.trinn:

 • finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis
 • gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag
 • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

Samfunnsfag etter 7. trinn:

 • Beskriv sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett.

Samfunnsfag etter 10. trinn:

 • Beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar.

 

 
 


Tilbake til forsiden