MATTE i Praksis: Matematikkfaget i endring?

MATTE i Praksis: Matematikkfaget i endring?

MATTE i Praksis: Matematikkfaget i endring?
Passer for alle aldre
Matematikk: Problemløsning og undersøkelse/Tallforståelse og regnetrening. 1.-4.trinn i grunnskolen.

"Matematikkfaget har vore eit statusfag med vekt på pugg og drill - eit hate- eller elskefag. Undervisninga har vore dominert av talsymbol og reknestykke utan særleg relevans til eleven sin kvardag. No meiner mange at dette har endra seg og at lærarar i dag må legga opp undervisninga heilt annleis enn for berre få år sidan. Innføringa av ny læreplan (L06) vil truleg forsterka dette inntrykket. L06 overlet i større grad enn L97 metodeval og arbeidsmåtar til læraren.”

MATTE i Praksis-serien består av 47 filmer fra matematikkundervisningen på 1. til 4. trinn. Filmene viser gode eksempler på undervisningspraksis i faget som er faglig solid og som engasjerer barna. Slik kan filmene inspirere lærere til å se større muligheter og tenke nytt rundt sin egen undervisningspraksis i faget.Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.